home » klub » regulamin »


Zapraszamy!
Forum Ford Club Polska!
Tysiące porad do Twojego Forda. Dołącz do dyskusji!
» Wejście
Klub Ford Club Polska

Regulamin klubu Ford Club Polska

Postanowienia ogólne

§ 1
Ford Club Polska (FCP), w dalszej treści regulaminu zwany Klubem, powstał w celu zrzeszenia użytkowników samochodów marki Ford, miłośników tej marki oraz tych, którzy w jakikolwiek sposób się z nią identyfikują.
§ 2
Pozostałymi celami FCP są w szczególności:
- promocja i wspieranie marki Ford,
- pomoc techniczna i merytoryczna użytkownikom samochodów Ford,
- propagowanie wiedzy motoryzacyjnej,
- prowadzenie działań promujących bezpieczeństwo i kulturę jazdy,
- pomoc w podnoszeniu umiejętności i techniki jazdy,
- organizowanie spotkań i zlotów członków Klubu,
- uzuskiwanie zniżek na produkty i usługi w serwisach, sklepach motoryzacyjnych, itp.
§ 3
Czas działalności Klubu jest nieograniczony.Członkostwo

§ 4
Członkiem FCP może zostać każdy, kto zapoznał się z regulaminem Klubu i zaakceptował go, wypełnił odpowiedni formularz zgłoszeniowy, uzyskał akceptację władz Klubu i opłacił składkę członkowską w określonej, jednakowej dla wszystkich, wysokości.
§ 5
Wysokość składki jest zmienna, ustalana na początku każdego roku kalendarzowego.
Składka jest opłatą jednorazową na okres 1 roku (liczone od daty przystąpienia).
Potwierdzenie wpłaty (paragon lub faktura) jest wysyłane tylko na wyraźne życzenie wpłacającego.
§ 6
Obecnie wysokość składki członkowskiej wynosi 60 zł.
§ 7
Członek Klubu ma prawo:
- do korzystania ze specjalnego forum, dostępnego wyłącznie dla zarejestrowanych członków Klubu,
- zgłaszać swoje propozycje dotyczące zmian w funkcjonowaniu Klubu,
- brać udział w spotkaniach Klubu,
- otrzymywać informacje na temat stanu finansów Klubu i wszelkich działań prowadzonych przez Klub,
- do korzystania z wszelkich innych przywilejów – informacja o nich jest dostępna na stronach klubowych lub klubowym forum dyskusyjnym,
- oznakowania swoich samochodów oficjalnym znakiem graficznym Klubu (naklejka klubowa).
§ 8
Członek Klubu ma obowiązek:
- przestrzegać niniejszego regulaminu Klubu,
- dbać o dobre imię Klubu,
- godnie reprezentować Klub przed innymi uczestnikami ruchu drogowego,
- czynnie uczestniczyć w pracach Klubu,
- regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 9
W szczególnych wypadkach członek Klubu może zostać pozbawiony członkostwa.
Może to nastąpić w przypadku stwierdzenia:
- rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących Klubu lub jego członków,
- działalności na szkodę Klubu, w szczególności godzących w jego dobre imię,
- zachowania niegodnego członka Klubu,
- nie opłacenia ustalonej składki członkowskiej.
§ 10
Członek Klubu może zrezygnować z członkostwa informując Władze Klubu o tym fakcie. W związku z tym faktem członkowi Klubu nie przysługuje zwrot zapłaconej składki.Władze Klubu i reprezentacja

§ 11
Władzami Klubu są administratorzy Ford Club Polska.
§ 12
Klub na zewnątrz reprezentują jego władze.
§ 13
Władze Klubu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.Postanowienia końcowe
§ 14

Danymi osobowymi administruje firma GAGAT.NET Jacek Gagaczowski.
Podane informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów ściśle związanych z działalnością Klubu.
§ 15

O wszelkich zmianach w regulaminie członkowie Klubu zostaną poinformowani drogą elektroniczną.Formularz rejestracyjny


Copyright © 2004-2023. fordclubpolska.org